تبلیغات
تکنولوژِی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT ) - بازدید انلاین از بهترین موزه های جهان
تاریخ : جمعه 5 مهر 1392 | 08:18 ب.ظ | نویسنده : امین کاوندی
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرھﺎی روزﻣﺮه را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ. در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮزه ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ھﺎی ﭘﺮ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﺪ.


ﻣﻮزه ”ﻟﻮور“
در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی اﺑﺰارھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد. ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮر ﻣﺠﺎزی از ﻣﻮزه ھﺎی ﻣﻌﺮوف
رﻓﺘﻪ و از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﮫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ھﻨﺮھﺎی دﯾﺪاری ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻮزه واﺗﯿﮑﺎن ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد. از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی دﯾﻮاری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮزه ھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻄﻮر آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎم ﺗﻮرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮزه ھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﯾﮏ روﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﺟﺎﻧﺪاران را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﮑﻠﺖ ﯾﮏ داﯾﻨﺎﺳﻮر ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای ﮐﺎوش در اﯾﻦ ﻣﻮزه آزاد ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﻪ آن اﺗﺎق ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻓﻠﺶ
ھﺎی ﺟﮫﺖ دار ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ


  • صبح
  • استاندارد
  • کارت شارژ همراه اول