تبلیغات
تکنولوژِی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT ) - روش جدید ساخت ایمیل یاهو
تاریخ : جمعه 5 مهر 1392 | 08:39 ب.ظ | نویسنده : امین کاوندی
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﯾﺎھﻮ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﯾﺮان را در ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎره ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﻗﺮار
ﻧﺪاده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎھﻮ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﯾﺮان را در ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﯾﺎھﻮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎھﻮ اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺼﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه را طﺒﻖ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻤﯿﻞ وارد
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﮐﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره آن راﺳﺖ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﺎ Inspect Element را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. در ﮐﺎدری ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﮐﺎدر ﺗﻠﻔﻦ ﻗﺮار دارد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.


در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺧﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ
رﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺪھﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ روی ﮐﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﮐﺎدر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد آن را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ. ﺣﺎل ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪ aria-label ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره آن ﯾﻌﻨﯽ 93 ﻗﺮار دارد. روی آن راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ:


در ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه (ﯾﺎ دو ﺧﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮ) و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪ mobileCountryCode ﻣﻘﺪار 93 را در ﮐﻨﺎر واژه value ﯾﺎ ھﺮ
ﺷﻤﺎره دﯾﮕﺮی ﺑﻮد را ﺑﻪ 98 ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ: ″value=”98. اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﺪ ھﻨﻮز وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ! در اﻧﺘﮫﺎی ﺧﻂ اول ﮐﻪ ﻧﺎم و ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﯾﺪ ﺑﺮ روی … (ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ) ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ در ﯾﮏ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺟﻮد دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺪ را ﺑﻪ 98 ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﮑﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ
در ﮐﺎدر ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﺎ ھﻨﻮز ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﻢ دو ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره در
ﺑﺨﺶ ﯾﺎھﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﮫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ از اﯾﻦ
طﺮﯾﻖ در ﯾﺎھﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ام ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ!
(Rating: 4.3/5 (3 votes cast
o


  • صبح
  • استاندارد
  • کارت شارژ همراه اول