تبلیغات
تکنولوژِی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT ) - پنج سایت فوق العاده آرام بخش برای شما (آنلاین و رایگان)
اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ھﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ دل طﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮوﯾﺪ! ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻮه و طﺒﯿﻌﺖ رﻓﺖ؟ اﺻﻼ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ! در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﯿﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎظﺮ طﺒﯿﻌﯽ و
ﺻﺪاھﺎی دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ ھﻤﭽﻮن ﺑﺎران و ﻏﯿﺮه روح و روان ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ را آراﻣﺶ داده و اﻧﺮژی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی
روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ دارای ﺗﻢ ھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آرام ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و
ﺗﻢ ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آھﻨﮓ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ دﻟﺨﻮاه وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﺎران ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﻨﺎظﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮوب، ﺟﻨﮕﻞ،
رودﺧﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎرش زﯾﺒﺎی ﺑﺮف را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎوس و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ھﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ داور ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﻤﺎ را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ 2 دﻗﯿﻘﻪ را ﺑﺪون دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺎوس
ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ! در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ، ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺠﺪدا از 2 دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮوع ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎران اﺛﺮ آرام ﺑﺨﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی داغ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ! اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺎی واﻗﻌﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن!اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮه ھﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﺪ و ﺑﺮق، اﻗﯿﺎﻧﻮس، ﺟﻨﮕﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎظﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﺻﺪای ﺑﺎران و ﭘﯿﺎﻧﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺧﺴﺘﮕﯽ را از ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و روح و روان ﺷﻤﺎ را ﺻﯿﻘﻞ ﺧﻮاھﺪ داد.  • صبح
  • استاندارد
  • کارت شارژ همراه اول