تبلیغات
تکنولوژِی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT ) - 5 سایت فوق العاده ای که باید ببینید
تاریخ : شنبه 6 مهر 1392 | 08:42 ب.ظ | نویسنده : امین کاوندی
در دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﺳﺎﯾﺖ و وﺑﻼگ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮫﺎ آﺷﻨﺎ
ھﺴﺘﯿﻢ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ اﺑﺰارھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم
ﮐﺮدن ﻣﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ دارﻧﺪ. ﺳﺎﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺧﻮد ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ!
در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﯿﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺸﺎھﺪه اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد:
ا


اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ از ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد اطﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﯾ bandwidthplace را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ Start ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد دارد؟






ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖ webmii ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی وﺟﻮد دارد.
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ. ھﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آورد. اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻤﺎ را در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.


ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎم زﺑﺎن ھﺎ



ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت زﺑﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺳﺎﯾﺖ sciweavers ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ 67 زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻓﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
داﻧﻠﻮد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓﻮﻧﺖ ھﺎی دﻧﯿﺎ



ﺳﺎﯾﺖ fonts500 ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻮﻧﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در طﻮل ﺳﺎل ھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ را در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ آوریﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﮏ ﺗﮏ ﻓﻮﻧﺖ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ 500 ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ
را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﻋﮑﺴﯽ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ




اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﭼﮫﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ in20years اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﻦ دارﯾﺪ ﺑﺎ آﭘﻠﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺧﻮدﺗﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺲ 40
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد را ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ھﻤﭽﻮن ﻟﯿﻮﻧﻞ
ﻣﺴﯽ، روﻧﺎﻟﺪو، اوون و ﻏﯿﺮه را در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﯾﮑﯽ ﮔﻮﺷﯽ ھﺎی
ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ، در ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


  • صبح
  • استاندارد
  • کارت شارژ همراه اول