تبلیغات
تکنولوژِی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT ) - افزودن قابیت دریافت زیر نویس بهvlc
تاریخ : چهارشنبه 10 مهر 1392 | 02:41 ب.ظ | نویسنده : امین کاوندی
ﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی vlc ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از
ﮐﻤﺒﻮدھﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آن را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ھﯿﭻ ﻧﻘﺼﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﻮد. ﺟﮫﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ دارﯾﻢ. اﺑﺘﺪا اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺎ
ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ در اﻧﺘﮫﺎی ﻣﻄﻠﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و آن را از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺸﺮده ﺑﺮوﯾﺪ و ﻓﺎﯾﻞ vlsub.lua را ﮐﭙﯽ ﮐﺮده و در ﭘﻮﺷﻪ ﻧﺼﺐ VLC و در ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺮ ﻗﺮار
دھﯿﺪ.
ProgramFiles\VideoLAN\VLC\lua\extensions :وﯾﻨﺪوز در
usr/lib/vlc/lua/extensions :ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ در
Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/extensions :ﻣﮏ درﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ذﮐﺮ ﭘﻮﺷﻪ extensions را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺴﺎزﯾﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮑﯽ
از ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻨﻮی راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ در ﺷﺎﺧﻪ view ﮔﺰﯾﻨﻪ آﺧﺮ VLsub را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


در ﭘﻨﺠﺮه VLsub ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎم ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
(Rating: 5.0/5 (1 vote cast
VLC , 5.0 out


  • صبح
  • استاندارد
  • کارت شارژ همراه اول