تبلیغات
تکنولوژِی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT ) - افزونه جالب تبدیل متن به صدا
تاریخ : جمعه 12 مهر 1392 | 10:07 ب.ظ | نویسنده : امین کاوندی
اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدی آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
وب را در ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻘﺘﺮ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ و وﺑﻼگ ھﺎ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮاﻧﺪ! اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮫﺎ از 6 زﺑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻗﻮل داده ﺗﺎ در ﻧﺴﺨﻪ
ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ زﺑﺎن ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺼﺐ اﻓﺰوﻧﻪ text to voice ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﯿﺪ و ﻣﺠﺪد ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮏ ﻣﺘﻦ (اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ) را در
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺣﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ speak it را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﺗﻤﺎم
ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت را ﺗﻮﺳﻂ آن ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ. زﺑﺎن ھﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ:
زﺑﺎن ھﻨﺪی، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ، اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ و ﮐﺎﺗﺎﻻن
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﭘﯿﺸﻔﺮض ﺑﻪ ﻣﻨﻮی اﻓﺰوﻧﻪ ھﺎ در ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﺮوﯾﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰوﻧﻪ text to voice ”ﮔﺰﯾﻨﻪ ھﺎ“ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺗﯿﮏ زﺑﺎن ﭘﯿﺸﻔﺮض را ﺑﺮدارﯾﺪ و زﺑﺎن دﻟﺨﻮاه را ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪای ﭘﯿﺸﻔﺮض
را ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﺪای زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺪای ﻣﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮورھﺎی آن ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد. اﻣﯿﺪوارم ﺳﺮور
ﻗﻮی ﺗﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻼﮔﯿﻦ واﻗﻌﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ ھﻤﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
text to voice اﻓﺰوﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ  • صبح
  • استاندارد
  • کارت شارژ همراه اول