تبلیغات
تکنولوژِی ارتباطات و فناوری اطلاعات( ICT ) - آموزش تعمیرات موبایل (جلسه اول)
تاریخ : شنبه 9 آذر 1392 | 10:47 ب.ظ | نویسنده : امین کاوندی
جلسه اول
 اﺑﺰارو وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺎ رﺗﻌﻤﯿﺮات ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی از اﺑﺰار اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ:


١)دﺳﺘﮕﺎه ھﯿﺘﺮ ﺑﻠﻮر2)ھﻮﯾﻪ 3)ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ4)ﺳﺖ ﭘﯿﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ 5)ﭘﻨﺲ6)ﺳﯿﻢ ﻗﻠﻊ7)ﭘﯿﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﭼﮫﺎر
ﮔﻮش رﯾﺰ٨)ﺷﺎﺑﻠﻮن9)ﺧﻤﯿﺮ ﻗﻠﻊ10)روﻏﻦ ﻟﺤﯿﻢ11)ﻓﻠﮑﺲ12)ﺳﯿﻢ ﻗﻠﻊ ﮐﺶ13)ﮔﯿﺮه ﮐﺎر14)ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ
15)ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺎدر ﺑﻮرد و دﺳﺘﮕﺎه
 
ﺑﺮای اطﻼع از ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ھﺮ ﮐﺪام از وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﺨﺘﺼﺮی در زﯾﺮ اراﺋﻪ ﻣﯿﺪھﻢ .

1)دﺳﺘﮕﺎھﯽ ﮐﻪ ھﻮای ﮔﺮم ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ای را ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ھﺪاﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﺮارت دادن سطوح مختلف
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮد وھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

2)ھﻮﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ وات ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزبه

ظﺮﯾﻒ ﮐﺎری و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد.

3)ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد:

1-ﺟﮫﺖ ﺷﻮک دادن ﺑﺎﺗﺮی
2-ﺷﺎرژﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺗﺮی
3-روﺷﻦ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ ﺑﺪون ﺑﺎﺗﺮی
4-ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ در ﮔﻮﺷﯽ ھﺎی ﺧﺎﻣﻮش ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺤﻮه ﺟﺮﯾﺎن ﮐﺸﯽ

4)ﺳﺖ ﭘﯿﭻ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﺳﺮی آﭼﺎر ھﺎی T4,T5,T6,T8ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮدن ﮔﻮﺷﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

5)ﭘﻨﺲ ﺟﮫﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻄﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ دارای دو ﺷﺮط ﺑﺎﺷﺪ:
ﺿﺪ ﻣﻐﻨﺎطﯿﺲ (آﻧﺘﯽ ﻣﮕﻨﺘﯿﮏ)
اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ دﺳﺖ را اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺪھﺪ(آﻧﺘﯽ اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ)
اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺖ ﺑﻨﺪ و ﭘﺎ ﺑﻨﺪ earthﮐﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﺪن را ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

6)ﺳﯿﻢ ﻗﻠﻊ از ﻧﻮع 0.3 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎر ھﺎی ظﺮﯾﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

7)در ﮔﻮﺷﯽ ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

8)ﺷﺎﺑﻠﻮن طﺮح ھﺎی ﭘﺎﯾﻪ ھﺎی ICھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮ روی ﺧﻮد دارد.

9)ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﭘﺎﯾﻪ ﺳﺎزی ICھﺎی BGAاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

10)ﮐﺎر ﻗﻠﻊ ﮐﺎری را ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯿﺒﺨﺸﺪ

11)ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻗﻠﻊ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﯾﻊ ،ﺧﻤﯿﺮ واﺳﭙﺮی ﻓﻠﮑﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

12 )در ﺣﺎﻟﺖ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ ﭘﺎﯾﻪ ھﺎ وﯾﺎ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﻊ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد از اﯾﻦ ﺳﯿﻢ ﺟﮫﺖ ﺟﺬب ﻗﻠﻊ و از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺗﺼﺎﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
 
13)ﺟﮫﺖ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺮدن و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺮد روی ﻣﯿﺰ ﮐﺎر از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﻗﻄﻌﻪ را اﻧﺠﺎم داد

14)در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد دارای ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺖ ﺗﺴﺖ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ھﺎ ،ﺧﺎزن،دﯾﻮد،ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴﺘﻮر ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.ﺗﺴﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط
ﻣﯿﺎن دو ﻧﻘﻄﻪ از طﺮﯾﻖ ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد ﮐﻪ دارای دو ﻧﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ1-دﯾﺠﯿﺘﺎل2-آﻧﺎﻟﻮگ

15)ﺟﮫﺖ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎدر ﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد  • صبح
  • استاندارد
  • کارت شارژ همراه اول