تاریخ : جمعه 12 مهر 1392 | 09:07 ب.ظ | نویسنده : امین کاوندی
اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﻪ ای ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ و ﮐﺎرﺑﺮدی آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ
وب را در ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺻﺪا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺑﻄﻮر دﻗﯿﻘﺘﺮ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ھﺎی ﺻﻔﺤﺎت ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ و وﺑﻼگ ھﺎ را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺧﻮاﻧﺪ! اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﮫﺎ از 6 زﺑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﺳﺎزﻧﺪه ﻗﻮل داده ﺗﺎ در ﻧﺴﺨﻪ
ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ زﺑﺎن ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ و ﻧﺼﺐ اﻓﺰوﻧﻪ text to voice ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺮورﮔﺮ ﺧﻮد را ﺑﺒﻨﯿﺪ و ﻣﺠﺪد ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ. ﯾﮏ ﻣﺘﻦ (اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ) را در
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻠﯿﮏ راﺳﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺣﺎل ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮی راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ speak it را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﻨﺠﺮه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺑﺎز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻣﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺜﻞ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻆ ﺗﻤﺎم
ﮐﻠﻤﺎت و ﺟﻤﻼت را ﺗﻮﺳﻂ آن ﺧﻮاھﯿﺪ ﺷﻨﯿﺪ. زﺑﺎن ھﺎی ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ:
زﺑﺎن ھﻨﺪی، اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ، ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﯽ، اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟﯽ و ﮐﺎﺗﺎﻻن
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زﺑﺎن ﭘﯿﺸﻔﺮض ﺑﻪ ﻣﻨﻮی اﻓﺰوﻧﻪ ھﺎ در ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ ﺑﺮوﯾﺪ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺰوﻧﻪ text to voice ”ﮔﺰﯾﻨﻪ ھﺎ“ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ. در ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎز ﺷﺪه ﺗﯿﮏ زﺑﺎن ﭘﯿﺸﻔﺮض را ﺑﺮدارﯾﺪ و زﺑﺎن دﻟﺨﻮاه را ﺗﯿﮏ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪای ﭘﯿﺸﻔﺮض
را ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﺪای زن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﺪای ﻣﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺮورھﺎی آن ﻗﻄﻊ ﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ اﻓﺰوﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد. اﻣﯿﺪوارم ﺳﺮور
ﻗﻮی ﺗﺮی ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﻼﮔﯿﻦ واﻗﻌﺎ ﻣﻔﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﺗﺎ ھﻤﻪ ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
text to voice اﻓﺰوﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖتاریخ : چهارشنبه 10 مهر 1392 | 01:41 ب.ظ | نویسنده : امین کاوندی
ﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺎﯾﻞ ھﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی vlc ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از
ﮐﻤﺒﻮدھﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺪم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از وﯾﮋﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ آن را ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ھﯿﭻ ﻧﻘﺼﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﺸﻮد. ﺟﮫﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ اﻓﺰوﻧﻪ دارﯾﻢ. اﺑﺘﺪا اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺎ
ﺣﺠﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ در اﻧﺘﮫﺎی ﻣﻄﻠﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و آن را از ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺸﺮده ﺧﺎرج ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻪ ﭘﻮﺷﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺸﺮده ﺑﺮوﯾﺪ و ﻓﺎﯾﻞ vlsub.lua را ﮐﭙﯽ ﮐﺮده و در ﭘﻮﺷﻪ ﻧﺼﺐ VLC و در ﻣﺴﯿﺮ زﯾﺮ ﻗﺮار
دھﯿﺪ.
ProgramFiles\VideoLAN\VLC\lua\extensions :وﯾﻨﺪوز در
usr/lib/vlc/lua/extensions :ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ در
Applications/VLC.app/Contents/MacOS/share/lua/extensions :ﻣﮏ درﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺴﯿﺮ ذﮐﺮ ﭘﻮﺷﻪ extensions را ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﮏ ﭘﻮﺷﻪ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺑﺴﺎزﯾﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﯾﮑﯽ
از ﻓﯿﻠﻢ ھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و در ﻣﻨﻮی راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ در ﺷﺎﺧﻪ view ﮔﺰﯾﻨﻪ آﺧﺮ VLsub را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


در ﭘﻨﺠﺮه VLsub ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺎم ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ.
(Rating: 5.0/5 (1 vote cast
VLC , 5.0 out


تاریخ : شنبه 6 مهر 1392 | 08:42 ب.ظ | نویسنده : امین کاوندی
در دﻧﯿﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ھﺎ ﺳﺎﯾﺖ و وﺑﻼگ در زﻣﯿﻨﻪ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی از آﻧﮫﺎ آﺷﻨﺎ
ھﺴﺘﯿﻢ. ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ھﺎ اﺑﺰارھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮم
ﮐﺮدن ﻣﺎ ﮐﺎرآﯾﯽ دارﻧﺪ. ﺳﺎﯾﺖ ھﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﺧﻮد ﻣﺎ در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ!
در اﯾﻨﺠﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﯿﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﺸﺎھﺪه اﻧﺪازه ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد:
ا


اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ از ﺳﺮﻋﺖ واﻗﻌﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺧﻮد اطﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺳﺎﯾ bandwidthplace را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻌﺪ از ورود ﺑﻪ
ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺮ روی دﮐﻤﻪ Start ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﻪ اطﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﺎ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ وﺟﻮد دارد؟


ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖ webmii ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی وﺟﻮد دارد.
ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺧﻮد را وارد ﮐﺮده و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ. ھﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺒﻞ در ﻣﻮرد ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽ آورد. اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺷﻤﺎ را در ﺟﮫﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﺷﺨﺺ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.


ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻤﺎم زﺑﺎن ھﺎﮔﺎھﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف و ﮐﻠﻤﺎت زﺑﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻧﺪارﯾﺪ و ﯾﺎ اﺳﺎﺳﺎ اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺳﺎﯾﺖ sciweavers ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ 67 زﺑﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻓﻮﻧﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﯾﮏ
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽ ﺳﺎزد.
داﻧﻠﻮد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻓﻮﻧﺖ ھﺎی دﻧﯿﺎﺳﺎﯾﺖ fonts500 ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻮﻧﺖ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در طﻮل ﺳﺎل ھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ را در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻤﻊ آوریﮐﺮده اﺳﺖ. ﺗﮏ ﺗﮏ ﻓﻮﻧﺖ ھﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﯾﮕﺎن داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ 500 ﻓﻮﻧﺖ ﺑﺼﻮرت ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻐﯽ
را ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.
ﻋﮑﺴﯽ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺷﻤﺎ
اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﭼﮫﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ in20years اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﺳﻦ دارﯾﺪ ﺑﺎ آﭘﻠﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺧﻮدﺗﺎن در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻋﮑﺲ 40
ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد را ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻓﺮاد ﻣﻌﺮﻓﯽ ھﻤﭽﻮن ﻟﯿﻮﻧﻞ
ﻣﺴﯽ، روﻧﺎﻟﺪو، اوون و ﻏﯿﺮه را در ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دارای ﯾﮑﯽ ﮔﻮﺷﯽ ھﺎی
ﺷﺮﮐﺖ اﭘﻞ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺮم اﻓﺰار اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ، در ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.


اﮔﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ھﺮ ﺷﻐﻠﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ھﺮ از ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﺑﻪ دل طﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮوﯾﺪ! ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﺎری اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﻮه و طﺒﯿﻌﺖ رﻓﺖ؟ اﺻﻼ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ طﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ! در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﯾﺖ ﺟﺎﻟﺐ و ﻣﻔﯿﺪ آﺷﻨﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎظﺮ طﺒﯿﻌﯽ و
ﺻﺪاھﺎی دﻟﻨﺸﯿﻨﯽ ھﻤﭽﻮن ﺑﺎران و ﻏﯿﺮه روح و روان ﺧﺴﺘﻪ ﺷﻤﺎ را آراﻣﺶ داده و اﻧﺮژی ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی
روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ دارای ﺗﻢ ھﺎﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﭘﺨﺶ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آرام ﺑﺨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯿﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ و
ﺗﻢ ھﺎ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آھﻨﮓ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ دﻟﺨﻮاه وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﺻﺪای ﺑﺎران ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و از ﻣﻨﺎظﺮ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺮوب، ﺟﻨﮕﻞ،
رودﺧﺎﻧﻪ و ﻏﯿﺮه ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﮔﺮﻣﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎرش زﯾﺒﺎی ﺑﺮف را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ!

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ در ﺣﺎل ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎوس و ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ھﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ داور ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ و ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﺷﻤﺎ را وادار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ 2 دﻗﯿﻘﻪ را ﺑﺪون دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﻣﺎوس
ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺑﮕﺬراﻧﯿﺪ! در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺧﻄﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ، ﺗﺎﯾﻤﺮ ﻣﺠﺪدا از 2 دﻗﯿﻘﻪ ﺷﺮوع ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎران اﺛﺮ آرام ﺑﺨﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای دارد ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ از ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎی داغ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی آن
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ! اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﺎی واﻗﻌﯽ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮدﺗﺎن!اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮه ھﺎی ﺻﻮﺗﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺮی طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻋﺪ و ﺑﺮق، اﻗﯿﺎﻧﻮس، ﺟﻨﮕﻞ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎظﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺑﺨﺶ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺨﻠﻮطﯽ از ﺻﺪای ﺑﺎران و ﭘﯿﺎﻧﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺧﺴﺘﮕﯽ را از ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و روح و روان ﺷﻤﺎ را ﺻﯿﻘﻞ ﺧﻮاھﺪ داد.تاریخ : جمعه 5 مهر 1392 | 07:39 ب.ظ | نویسنده : امین کاوندی
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﯾﺎھﻮ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﯾﺮان را در ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻤﺎره ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﻗﺮار
ﻧﺪاده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ از ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎھﻮ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ اﯾﺮان را در ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده و ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮای ﺧﻮد در ﯾﺎھﻮ ﺑﺴﺎزﯾﺪ.
ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎھﻮ اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺼﺎت درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه را طﺒﻖ ﻣﻄﻠﺐ آﻣﻮزش ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻤﯿﻞ وارد
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎ را ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روی ﮐﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره آن راﺳﺖ
ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده و ﺑﺎزرﺳﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﺎ Inspect Element را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. در ﮐﺎدری ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺮورﮔﺮ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در ﮐﺎدر ﺗﻠﻔﻦ ﻗﺮار دارد ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.


در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ روی ﮐﺪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺧﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎ
رﻧﮕﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺪھﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﺧﻮاھﯿﺪ ﮐﺮد. ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ روی ﮐﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه، ﮐﺎدر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد آن را درﺳﺖ اﻧﺠﺎم داده اﯾﺪ. ﺣﺎل ﻣﺜﻼ اﮔﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪ aria-label ﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره آن ﯾﻌﻨﯽ 93 ﻗﺮار دارد. روی آن راﺳﺖ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ:


در ﺑﺎﻻی ﺧﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه (ﯾﺎ دو ﺧﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮ) و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺪ mobileCountryCode ﻣﻘﺪار 93 را در ﮐﻨﺎر واژه value ﯾﺎ ھﺮ
ﺷﻤﺎره دﯾﮕﺮی ﺑﻮد را ﺑﻪ 98 ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ: ″value=”98. اﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ دھﺪ ھﻨﻮز وﺟﻮد
دارد ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ! در اﻧﺘﮫﺎی ﺧﻂ اول ﮐﻪ ﻧﺎم و ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎره را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﯾﺪ ﺑﺮ روی … (ﺳﻪ ﻧﻘﻄﻪ) ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺎﻻ در ﯾﮏ ﺧﻂ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﺮ روی ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺟﻮد دوﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﺪ را ﺑﻪ 98 ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺸﺎھﺪه ﻋﮑﺲ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﮏ
ﮐﻨﯿﺪ
در ﮐﺎدر ﻣﺨﺼﻮص ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ھﻤﺮاه ﺧﻮد را وارد ﮐﻨﯿﺪ. اﻣﺎ ھﻨﻮز ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﺴﻮرد ﺳﺎﺧﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ھﻢ دو ﻣﻄﻠﺐ در اﯾﻦ ﺑﺎره در
ﺑﺨﺶ ﯾﺎھﻮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﻧﮫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﯾﻦ روش اﺑﺘﺪا ﯾﮏ اﯾﻤﯿﻞ از اﯾﻦ
طﺮﯾﻖ در ﯾﺎھﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ام ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ زﯾﺎدی ﻧﺪارﻧﺪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ!
(Rating: 4.3/5 (3 votes cast
o


تاریخ : جمعه 5 مهر 1392 | 07:18 ب.ظ | نویسنده : امین کاوندی
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرھﺎی روزﻣﺮه را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ. در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﺷﻤﺎ را دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﻮزه ھﺎی زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن
ھﺎی ﭘﺮ از زﯾﺒﺎﯾﯽ ھﺴﺘﯿﺪ.


ﻣﻮزه ”ﻟﻮور“
در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی اﺑﺰارھﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای آﻣﻮزش وﺟﻮد دارد. ﻣﺜﻼ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻮر ﻣﺠﺎزی از ﻣﻮزه ھﺎی ﻣﻌﺮوف
رﻓﺘﻪ و از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﮫﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ھﻨﺮھﺎی دﯾﺪاری ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻮزه واﺗﯿﮑﺎن ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ. ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ھﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد. از زﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی اﯾﻦ ﻣﻮزه ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی دﯾﻮاری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی آﻧﮫﺎ ﺑﭙﺮدازﯾﺪ.

از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮزه ھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻄﻮر آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺨﺶ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آن را از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﻨﻮی ﺳﻤﺖ ﭼﭗ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﻤﺎم ﺗﻮرھﺎی ﻣﻮﺟﻮد را
ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮزه ھﺎی ﺟﮫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری ﯾﮏ روﯾﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻮزه ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻧﻮاع ﺟﺎﻧﺪاران را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺜﻼ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﮑﻠﺖ ﯾﮏ داﯾﻨﺎﺳﻮر ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای ﮐﺎوش در اﯾﻦ ﻣﻮزه آزاد ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ اﺗﺎق ﺑﻪ آن اﺗﺎق ﺑﺮوﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روی ﻓﻠﺶ
ھﺎی ﺟﮫﺖ دار ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ


  • صبح
  • استاندارد
  • کارت شارژ همراه اول
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات